سیستم رزرواسیون تابران
 
رزرو تخصصي هتلهاي مشهد را از ما بخواهيد 05138522941- اجراي تور براي كليه نقاط ايران از مشهد مقدس و تهران. 

شيوه نامه اماكن اقامتي خصوصي و استيجاري- 1392/04/26

 طرح ملي ساماندهي اماكن اقامتي خصوصي و استيجاري از سال 1386 در كشور رسما با ابلاغ شيوه نامه آغاز شد و اكنون در استان خراسان رضوي نيز تحقق يافته است هر چند چندين سال است  از صدور مجوز براي واحدهاي مذكور جلوگيري شده است ولي امكان جلوگيري از فعاليت آنها ميسر نشده  لذا در قالب ساماندهي بايد اجازه صدور مجوز در اين راستا داده شود تا نتيجه نهايي حاصل گردد واما ريشه اصلي نابسامانيها  ناديده گرفتن شيوه نامه و تصميمات مقطعي است ،تنها  پايبند بودن به شيوه نامه است كه مشكل اصلي شهر را حل مي كند به شرط اينكه به صورت كامل اجرا شود تا امكان نظارت براي كليه دستگاههاي نظارتي ذيربط  فراهم گردد، اماكن اقامتي خصوصي و استيجاري به استناد ماده 3 شيوه نامه، انواع مختلف دارد كه خانه هاي شخصي يكي از انواع آن است و تعريف آن نيز در ضوابط ابلاغي توسط دفتر امور مراكز كاملا مشخص و شفاف است همان خانه هايي كه در اوايل طرح در مشهد مقدس اقدام به اخذ مجوز نمودند ومتاسفانه از آنها به نام بيغوله نام بردند در حالي كه   بيغوله هاي واقعي نه تنها موفق به اخذ مجوز نشدند بلكه با نظارت مستمر تلاش مي شد تا از پذيرش مسافران خودداري نمايندو ... لذا مسئولين وقت تصميم به عمليات غربالگري و حذف از كف كه در نهايت منجر به حذف همه آنها از اين چرخه شد نمودند ولي تعداد زيادي از مراكز ديگر كه همانند منازل شخصي از قبل نيز وجود داشته اند تحت عنوان اتاق ،سوئيت و آپارتمان(بندهاي 3،2 و 5 شيوه نامه) به صورت غير مجاز اقدام به پذيرش مسافر نموده و مي نمايند كه تعدادشان از خانه (منازل شخصي)كم نيست .

ادامه مطلب